• Home |
 • Program „Czyste powietrze”. Zasady i warunki finansowania.

Program „Czyste powietrze”. Zasady i warunki finansowania.

Głównym celem programu „Czyste powietrze” jest walka ze smogiem, i jest on pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. Program realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” może być łączone z innymi dotacjami, pożyczkami i ulgami.

Program „Czyste powietrze”. Dla kogo?

Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą). Podstawowe dofinansowanie (do 30 tys. zł) adresowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł.

Intensywność dofinansowania ustalana jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Kryteria dochodowe muszą znaleźć się we wniosku. Co ważne zmiany dochodu w trakcie rozpatrywania wniosku lub podczas realizacji inwestycji nie wpływają w żaden sposób na intensywność wcześniej ustalonego dofinansowania.

Jeśli łączne zarobki osób wspólnie mieszkających i utrzymujących się w danym gospodarstwie domowych nie przekraczają w przeliczeniu na osobę 1400 zł, można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie (do 37 tys. zł). Dla osób mieszkających samotnie kwota ta wynosi 1960 zł. Z wyższej kwoty dofinansowania mogą skorzystać też osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem, że roczny przychód nie jest wyższy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę (z grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • wymianę starych pieców zasilanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła (spełniające wymagania programu),
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii (rekuperacja),
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • termomodernizację budynku,
 • wymianę okien, drzwi i bram garażowych budynku.

Jaka jest wartość dofinansowania?

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięć poczynionych przez inwestora oraz dochodów. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na podwyższenie limitu jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną mogą otrzymać dofinansowanie wyższe o 5 tys. zł. Warto też pamiętać, że dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Jak wyglądają trzy warianty rozliczenia za program „Czyste powietrze”?

Wariant pierwszy dopłat z programu „Czyste powietrze”

Zakres przedsięwzięcia: Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i montaż pompy ciepła powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła. Dodatkowo (można wybrać więcej niż jeden element):

 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 • audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalne dofinansowanie bez mikroinstalacji fotowoltaicznej: 25 000 zł

Maksymalne dofinansowanie z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 30 000 zł

Reduce CO2 emission concept, Light bulb with CO2 icon on virtual screen, Sustainable development and green business based on renewable energy, electric transport.

Wariant drugi dopłat z programu „Czyste powietrze”

Zakres przedsięwzięcia: Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i:

 • zakup innego źródła ciepła innego niż pompa ciepła do celów centralnego ogrzewania i podgrzewania cwu lub,
 • zakup i montaż kotłowni gazowej.

Dodatkowo (można wybrać więcej niż jeden element):

 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, 
 • audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalne dofinansowanie bez mikroinstalacji fotowoltaicznej: 20 000 zł

Maksymalne dofinansowanie z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 25 000 zł

Wariant trzeci dopłat z programu „Czyste powietrze”

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
 • audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane na jeden budynek:

 • audyt energetyczny budynku – do 1000 zł,
 • projekt modernizacji dachu wraz z dociepleniem – do 1000 zł,
 • projekt modernizacji instalacji wewnętrznych i wymiany źródła ciepła – do 1000 zł,
 • ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – do 500 zł,
 • termoizolacja budynku i uzasadnione prace towarzyszące – do 150 zł/m2,
 • wymiana okien – do 700 zł/m2,
 • wymiana drzwi zewnętrznych i bramy garażowej – do 2000 zł/m2,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem – do 10 000 zł,
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – do 15 000 zł,
 • kocioł na paliwo stałe (biomasa) z systemem odprowadzania spalin – do 20 000 zł,
 • ogrzewanie elektryczne – do 10 000 zł
 • kocioł węglowy zgodny z wymaganiami programu – do 10 000 zł,
 • kocioł gazowy kondensacyjny lub olejowy wraz ze zbiornikiem i odprowadzeniem spalin – do 15 000 zł,
 • pompa ciepła powietrzna – do 30 000 zł,
 • pompa ciepła gruntowa/wodna – do 45 000 zł,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) – do 10 000 zł,
 • kolektory słoneczne (tzw. solary) – do 8 000 zł,
 • instalacja fotowoltaiczna – do 30 000 zł, gdzie 1 kWp to 6000 zł.

Terminy.

O dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” można ubiegać się do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia inwestycji, czyli od daty wystawienia pierwszej faktury. Wcześniejsze wydatki nie zostaną objęte dopłatą. Okres trwania inwestycji nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. Czas ten liczony jest od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są od 19.09.2018 roku do 31.12.2027 roku.

Jakie dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku?

 • dokument potwierdzający prawo własności budynku, np. akt notarialny (jeśli we wniosku nie ma numeru księgi wieczystej),
 • w przypadku współwłaścicieli – skany oświadczeń z danymi i podpisami wszystkich współwłaścicieli,
 • w przypadku małżeństwa – skan oświadczenia z danymi i podpisem małżonka,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • audyt energetyczny – jeśli został wykonany i na jego podstawie opracowano projekt modernizacji,
 • na etapie rozliczenia – faktury, dokumenty potwierdzające płatność, wnioski o płatność z protokołem.